Bestuursvergadering dec 2014 2e

 

Verslag van de vergadering van bewonerscommissie “De Hooge Molen” op 1-12-2014 te 15.00 uur ten huize van Toon Schrauwen, Sint Antoniushof 25

Aanwezig:
a. Toon Schrauwen;
b. Kees Sestig;
c. Huub van Es;
d. Jan Franse;
e. Carel de Gast;
f.  Gabriël Breedveld;
g. Gerard van Ballegooijen;
h. Bernard Bekman
 
1. Opening vergadering;
Toon Schrauwen is dagvoorzitter en informeert de nieuwe leden over het uitgangspunt van de commissie. Eveneens geeft hij hen informatie over zaken die (al lang) lopen en op stapel staan. Van de nieuwe leden wordt ook verwacht dat ze zich inzetten voor alle bewoners, maar zijn niet in dienst van de bewoners van het complex.
 
2. Verwelkomen nieuwe aspirant-leden;
    de heer C.M. (Carel) de Gast, Sint Antoniushof 37;
    de heer G.(Gabriël) Breedveld, Sint Antoniushof 101;
    de heer G. (Gerard) van Ballegooijen, Sint Antoniushof 129;
    de heer B. (Bernard) Bekman, Sint Antoniushof 155.
 
3. Benoeming nieuwe leden;
Volgens regels van het ontwerpreglement voor bewonerscommissies (hetwelk later in de vergadering aan de orde zal komen) dient de commissie te bestaan uit tenminste 3 en maximaal 7 personen. Huub stelt voor om zich terug te trekken vanwege persoonlijke omstandigheden; ook Gabriël denkt aan opgave van zijn lidmaatschap van de bewonerscommissie.
In de eerstvolgende vergadering zal een besluit genomen worden over het aantal leden en zal worden bepaald welk lid het lidmaatschap opgeeft. Vooralsnog zal er met 8 leden worden doorgegaan.
De namen van alle leden van de nieuwe commissie zullen direct op het publicatiebord voor eenieder zichtbaar worden gemaakt. In een later bericht zullen alle bewoners van de wijzigingen in de samenstelling van de commissie, tezamen met andere van belang zijnde zaken op de hoogte worden gebracht.


4. Benoeming voorzitter, secretaris en penningmeester;

Bij de keuze van een voorzitter geeft Toon aan geen voorzitter te willen/kunnen worden vanwege zijn nog drukke werkzaamheden voor familie en in de wielersport.
Gerard van Ballegooijen is wel bereid voor een jaar de taak van voorzitter op zich te nemen. Hij wordt als zodanig door de leden benoemd met de toezegging dat hij te allen tijde kan terugvallen op de overige leden voor hulp en ondersteuning.
Jan Franse gaat akkoord met een benoeming tot secretaris.
Kees Sestig stelt zich beschikbaar als penningmeester en wordt als zodanig benoemd.
Alle bestuursfuncties zullen vooralsnog voor een jaar gelden.

5. Uitwisseling e-mail-adressen en contactgegevens van alle leden;
Alle gegevens worden door de secretaris genoteerd. Alle leden zullen een overzicht krijgen van de correspondentiegegevens van de overige leden.

6. Overdracht van alle beschikbare stukken aan de voorzitter;
De secretaris beheert momenteel alle stukken. Op korte termijn wordt er door hem een afspraak gemaakt met de voorzitter en de penningmeester om de stukken aan de geëigende personen over te dragen.

7. Overdracht van alle beschikbare stukken aan de secretaris;
Zie agendapunt 6.

8. Overdracht van alle beschikbare stukken aan de penningmeester;
Zie agendapunt 6.

9. Uitreiking ontwerp “Reglement van Participatie Bewonerscommissies”;
Door de secretaris wordt het van Huurdersvereniging Geertruidenberg ontvangen concept overhandigd aan alle leden.

10. Bespreken vaststelling Reglement bewonerscommissie De Hooge Molen;
Omdat het concept voor eenieder totaal nieuw is zal er nu niet inhoudelijk op het reglement worden ingegaan. Iedereen bekijkt dit voorstel en zal op- en/of aanmerkingen doorgeven aan de secretaris. Deze zal op zijn beurt de ontvangen opmerkingen bespreken in het dagelijks bestuur (DB) van de bewonerscommissie en daarna terugkoppelen met de huurdersvereniging Geertruidenberg. In een later stadium zal in een vergadering worden besloten tot vaststelling van het reglement.

11. Ontwikkeling van de “Nieuwjaarsbijeenkomst”.
Naar aanleiding van de begin oktober 2014 gehouden enquête onder de bewoners van 78 woningen zijn de volgende reacties ontvangen:

 

Ontvangen reacties

Waarvan bereid tot betalen bijdrage á € 7,50

positief

negatief

betreft aantal personen

ja

nee

27

6

45

21

6

 

   

 

 
Naar de mening van de commissie leert de enquête dat, nu er 33 reacties zijn ontvangen van de 78 betreffende woningen in het complex, er een erg lage respons is en er blijkbaar weinig animo bestaat voor de voorgestelde bijeenkomst. Het is verstandig na te denken over een op een andere wijze opgezette bijeenkomst om (nieuwe) bewoners elkaar te laten leren kennen.
 
12. Rondvraag;
Gabriël: is het mogelijk een deurdranger op de loopdeur naast garagepoort aan te brengen? Verzoek wordt doorgegeven aan WSG
Briefje op publicatiebord wordt telkens verwijderd. waarom? Geen actie
Schoonvegen eigen parkeerplaats. Van iedereen wordt verwacht dit te doen, ook al betreft het een algemene ruimte.
Carel: lekkage van een lichtkoepel bij blok 2 (zijde blok 1) is nog steeds niet gemaakt. Er wordt op gelet; zo nodig wordt melding gemaakt bij WSG
Jan: wat te doen met placemat van “Broodje Brandweer”? De exemplaren worden gevouwen bij elke bewoner in de bus gedaan.
Gerard: Wanneer vindt controle cv-ketels plaats? Elke twee jaar wordt dat gedaan. In het 1e kwartaal van 2015 gebeurt dit weer.
Kees: Wie geeft opmerkingen op het publicatiebord door? In blok 1 verzamelt Toon de meldingen; in blok 2 verzamelt Kees de meldingen en in blok 3 verzamelt Bernard de meldingen. Zij geven de meldingen door aan Jan die dit als secretaris doorgeeft aan WSG.
 
13. Sluiting;
Dagvoorzitter Toon Schrauwen sluit om 16.35 uur onder dankzegging voor ieders inbreng de vergadering.
 
Aanvullend item:
Vergaderingen van de commissie worden in principe “buitenshuis” gehouden. De laatste keren heeft een vergadering plaatsgevonden in een horecabedrijf (’t Zonneke) en in een gemeentelijke accommodatie (buurthuis Slotjes). In het verleden zou door Thuisvester (aan WSG) de toezegging zijn gedaan dat complex Paulusveste eveneens te allen tijde voor vergaderingen beschikbaar is. Met een brief aan Thuisvester zal gevraagd worden de toezegging te bevestigen. Als alternatief kan gedacht worden aan het gebruik van een ruimte in de Tweesprong (Stichting Elisabeth)
 
Vervolg op agendapunt 5: Overzicht leden bewonerscommissie:
 

naam

Sint Antoniushof

Telefoonnr.

e-mailadres

Gerard van Ballegooijen (voorzitter)

129

0162-229159

gerardba49@ziggo.nl

Jan Franse (secretaris)

103

0162-316452

jenjfranse@ziggo.nl

Kees Sestig (penningmeester)

89

0162-684161

kees.sestig@hotmail.com

Toon Schrauwen

25

0162-743653

a.schrauwen@casema.nl

Carel de Gast

37

0162-856868

betcar1950@gmail.com

Gabriël Breedveld

101

--

--

Huub van Es

137

0162-853247

hubert.van.es@ziggo.nl

Bernard Bekman

155

0162-742186

bjd.bekman@ziggo.nl

Reacties zijn gesloten.