bestuursvergadering 2016 okt

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van bewonerscommissie De Hooge Molen op 19-10-2016 ten huize van de voorzitter, Sint Antoniushof 129.

 1. kennismaking bestuursleden;

Omdat er één nieuw lid is toegevoegd aan de “oude” commissie stelt elk zich voor aan het nieuwe bestuurslid Aad Beljaars en ook Aad stelt zich op zijn beurt voor aan de overige leden;

 1. verkiezing dagelijks bestuur;

Het zittende dagelijks bestuur wordt met grote meerderheid herkozen, zodat de functieverdeling er als volgt uit ziet:

naam huisnummer telefoonnr. e-mailadres
Gerard van Ballegooijen (voorzitter) 129 0162-229159 gerardba49@ziggo.nl
Jan Franse (secretaris) 103 0162-316452 jenjfranse@ziggo.nl
Kees Sestig (penningmeester) 89 0162-684161 kees.sestig@hotmail.com
Carel de Gast 37 0162-856868 betcar1950@gmail.com
Aad Beljaars 85 06-53755950 aadbeljaars@gmail.com
Gabriël Breedveld 101
Bernard Bekman 155 0162-742186 bjd.bekman@ziggo.nl
 1. overdracht stukken;

Omdat de bestuursfuncties hetzelfde blijven is er geen overdracht van stukken;

 

 1. bespreking items van de jaarvergadering resp. rondvraag;
 1. Gabriël: nog steeds rijdt men de garage uit zonder te wachten tot de poort weer gesloten is waardoor onverlaten de kans krijgen de garage te betreden. Het blijkt een mentaliteitskwestie te zijn waarbij niet iedereen een gelijke mening over oplossingen heeft omdat niet iedereen bij machte is actie te ondernemen als een onbekende (niet automatisch een onbevoegde) via de geopende poort de garage binnengaat. Elke bewoner zal nogmaals om aandacht voor dit punt worden gevraagd middels een inlegvel bij het jaarverslag.

Tevens zal WSG gevraagd worden een bord te plaatsen op de binnenzijde van de schuifpoort met de tekst “de hellingbaan pas verlaten als deze poort achter u gesloten is”;

Ook het open laten staan van de loopdeur geeft onbevoegden vrij spel om de garage binnen te komen. WSG zal gevraagd worden te onderzoeken of het plaatsen van een elektrische deurdranger op de loopdeur mogelijk/haalbaar is, zodanig dat ook bewoners met een fiets de deur in twee richtingen kunnen blijven gebruiken.

 1. in vervolg op a. wordt ook onderzocht of op basis van de huidige stand der techniek het aanbrengen van een camerasysteem mogelijk is.
 2. Kees: is van mening dat de door Gabriël gemaakte inbreuk tijdens de rondvraag van de jaarvergadering op de vraag van Hr. van Nunen onacceptabel is nu hij niet van de voorzitter het woord gekregen had. Gabriël heeft zich zowel bij de heer van Nunen als ook bij Kees en voorzitter geëxcuseerd. De excuses zijn aanvaard.
 3. Gabriël: is van mening dat tijdens een volgende jaarvergadering de microfoon ook door insprekers (publiek) gebruikt moet worden opdat de verstaanbaarheid voor alle aanwezigen verbetert. Dit wordt als een positieve opmerking gezien; hij wordt daarbij gelijk gebombardeerd tot “hengelboy”. Er zal en speciale “inspreekmicrofoon” in de zaal geplaatst worden waarbij de inspreker ook gelijk zijn/haar naam duidelijk kan noemen.
 4. Gabriël: vindt dat we nogmaals aandacht moeten besteden aan het gebruik van de papiercontainers. Dit wordt ook op het inlegvel bij het jaarverslag opgenomen.
 5. Carel: weet dat het herprogrammeren van de afstandsbedieningen in principe eenvoudig uit te voeren is (handzender openmaken en dipswitches omzetten). Bepaald wordt dat het herprogrammeren van de afstandsbedieningen nu in handen van WSG gelegd wordt waarbij de commissie hand- en spandiensten zal verlenen en dat, in de aankondiging van de herprogrammering naar alle bewoners te vermelden, bepaald zal worden dat mocht er nogmaals een handzender verdwijnen, al of niet door diefstal, een volgende herprogrammering uitgevoerd zal worden op kosten van de verliezer van de afstandsbediening.
 6. Bernard en Gabriël: menen dat het verlagen van de hoogte van de beplanting op de hoek inderdaad zal bijdragen aan een beter verkeersoverzicht maar omdat deze beplanting ook een verzamelplaats is van rondwaaiend bladafval wordt voorgesteld de gemeente te verzoeken dit deel te verharden of in te zaaien met gras.
 1. onderwerpen voor de vergadering met WSG op 21-11-2016;
 1. De schoonmaak van het complex geschiedt nog steeds niet naar tevredenheid: wat is de reden dat het schoonmaakwerk in 2016 niet is uitgevoerd conform de in 2015 ingediende wensenlijst (met aanbesteding uwerzijds) en waarom wordt er gewaarschuwd voor verhoging van de servicekosten zonder dat inzichtelijk is gemaakt op basis waarvan verhoging dreigt, daar waar in het verleden steeds is aangegeven dat het uitvoeren van de wensenlijst geheel binnen de servicekosten is te realiseren?.

De monitoring van de schoonmaakroosters is onmogelijk nu deze ontbreken of (blijkbaar) willekeurig worden afgetekend;

 1. De liften in het complex rammelen, stoten en bonken dat het een lieve lust is. Meermaals is bij WSG aandacht gevraagd voor dit probleem en zijn er toezeggingen gedaan, echter zonder hoorbaar resultaat. Een monteur van Kone vertelde laatst dat dit echt wel op te lossen is maar dan moeten alle geleiders uitgelijnd worden, een arbeidsintensief karwei. Waarom heeft WSG deze opdracht nog niet verstrekt?
 2. Ondernemers die in opdracht van WSG reparaties of voorzieningen moeten treffen in de algemene ruimten behoeven geen contact te zoeken met bewoners, noch om het complex binnen te komen noch om aanwijzingen voor uitvoering te krijgen noch om handtekeningen na uitvoering van de opdracht te krijgen. De protocollen bij WSG dienen zowel door de klantenservice als wel door het vangnet buiten kantooruren correct opgevolgd te worden resp. de aansturing van deze ondernemers dient conform deze protocollen te gebeuren;
 3. Er bestaat veel wrevel onder de bewoners nu blijkt dat de langstzittende huurders hogere huren betalen dan bewoners die tijdens of na de crisis een huurovereenkomst voor identieke woningen zijn aangegaan. Aangezien er sprake is van huurverschillen van vele tientallen euro’s per maand (tot een maandhuur per jaar (= gratis 12e maand)) wordt dit als zeer onrechtvaardig ervaren;
 4. Door WSG is toegezegd de cilinder van de woningvoordeur bij vertrek van een huurder te vervangen door een “reserve-exemplaar” uit het complex opdat oude huurders geen toegang meer kunnen krijgen tot de woning (met een achtergehouden of bijgemaakte sleutel). In de praktijk is nog niet gebleken dat dit gebeurt. Tevens blijft dan de mogelijkheid ook bestaan dat de vorige huurder de algemene ruimten van het complex kan blijven betreden. Gevraagd is om een gefaseerde vervanging van cilinders door gecertificeerde exemplaren;
 5. Ervaren wordt dat door WSG uitgezette opdrachten voor allerlei soorten (onderhouds-) werken niet of slecht gemonitord worden. Daaronder valt:
 1. uitvoering schoonmaakwerk resp. glazenwaswerk;
 2. uitvoering onderhoud aan pompputten en gootroosters;
 3. uitvoering liftonderhoud;
 4. uitvoering herstelwerk deuropeners.

Het gebeurt regelmatig dat de bewonerscommissie u moet vertellen dat een ondernemers er een potje van hebben gemaakt, gesignaleerde problemen niet hebben verholpen of zelfs op de afgesproken tijden niet komen opdagen (lift-onderhoud, herstellen gevelbeplating etc.).

 1. WSG zal gevraagd worden het voortouw te nemen voor het herprogrammeren van de afstandsbedieningen van de garagepoort. De commissie zal de nodige hand- en spandiensten verrichten opdat alle handzenders beschikbaar zullen zijn;
 2. In het verleden is WSG gevraagd te bezien of er aanpassingen mogelijk zijn in de elektrische installatie opdat gedurende de nacht energie voor verlichting (in alle algemene ruimten, incl. garage)  bespaard kan worden. Het trappenhuis kan ook verlicht worden door aanwezigheidsdetectoren of schakelaars met tijdrelais. Wanneer kunnen we een voorstel van WSG verwachten?
 3. Is WSG bereid per blok een viertal fietsenrekken (zgn. nietjes) te plaatsen opdat èn de fietsen correct geplaatst worden èn te allen tijde de toegang tot elke toren vrij blijft?
 1. wat verder ter tafel komt;
 1. er ligt nog glas in de parkeerkelder op de parkeerplaats van nummer 9.

Carel zal dit in overleg met de bewoonster opruimen;

 1. De bewoner van nummer 43 (Kwakman) laat regelmatig zijn hond alleen achter in huis waardoor de hond langdurig blaft en daarmee overlast veroorzaakt.

De secretaris zal een brief bij deze man bezorgen met het verzoek de overlast te beëindigen; bij voortduring zal WSG benaderd worden met het verzoek hiertegen op te treden.

 1. De voorzitter sluit de vergadering.

Reacties zijn gesloten.