Bestuursvergadering jan 2015

 

Verslag van de vergadering van de bewonerscommissie d.d. 20 januari 2015

Aanwezig:
Gerard van Ballegooijen
Bernard Bekman
Gabriël Breedveld
Huub van Es
Jan Franse
Carel de Gast
Toon Schrauwen
Kees Sestig
 
1. Verslag van de vergadering van 1 december 2014;
Er zijn geen opmerkingen; het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
 

1a. Extra agendapunt: Mededelingen;
a. Een verzoek aan Thuisvester of bevestigd kan worden dat er een toezegging bestaat dat vergaderingen van de bewonerscommissie te allen tijde gehouden kunnen worden in het complex Paulusveste, is door Thuisvester beantwoord met de volgende reactie: Thuisvester heeft nimmer toezeggingen gedaan omtrent het gebruik van haar ruimten voor vergaderingen in het algemeen noch in Paulusveste in het bijzonder. Het gebruik van ruimten door anderen dan de bewoners van de betreffende complexen wordt niet toegestaan. Als zodanig wordt er evenmin door Thuisvester ingestemd met het gebruik van ruimten in het complex naast/boven de Nettorama;
b. WSG heeft een extern bedrijf ingeschakeld om schoonmaakcontracten voor al haar complexen op te stellen. Er is voor DeHoogeMolen nog geen nieuw contract vastgesteld, waardoor het op dit moment onduidelijk is welke werkzaamheden nu wel en niet uitgevoerd (behoren) te worden door het huidige schoonmaakbedrijf (Langermans). Wacht op reactie van WSG;
c. Nadat een door een vorige bewoner achtergelaten ledikant met matras vanuit blok 1 door WSG is verwijderd bleek nog een stofzuiger achtergebleven te zijn. Deze stofzuiger zal door Gerard worden afgevoerd naar een kringloopwinkel;
d. Aan WSG is gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot het aanbrengen van hekwerken tussen het trappenhuis en de terrassen van de penthouses. Er is nog geen reactie ontvangen;
e. Aan WSG is gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot het aanbrengen van een hydrofoor in blokken 2 en 3. Er is nog geen reactie ontvangen;
f. De bewonerscommissie heeft een klacht ontvangen van de bewoner van huisnum¬mer 95 inzake stankoverlast. De bewoner is geadviseerd dit direct bij WSG te melden daar zij dit moeten oplossen. Het onderzoek wordt door WSG uitgevoerd en is nog in volle gang;
g. Er is nog steeds sprake van lekkages in de parkeerkelder. Deze doen zich voor bij parkeerplaats 87 en 95. WSG is bekend met de problemen en doende dit op te lossen;
h. Voor de ontgrendeling van de schuifpoort in noodgevallen zijn door WSG maatregelen genomen. Gebleken is dat een code voor de sleutelkluis niet beschikbaar is bij een telefoontje naar WSG. Hierover zal contact worden opgenomen met WSG opdat een code te allen tijde beschikbaar is als het nodig is.
i. Nog steeds melden installateurs etc., die in opdracht van WSG werkzaamheden moeten uitvoeren in de algemene ruimte (bijv. liftonderhoud), zich bij een commissielid of bewoner. Met WSG is kortgesloten dat dit onwenselijk is.

2. Vaststelling minimum- en maximumaantal leden van de bewonerscommissie;
Huub van Es geeft aan wegens zijn gezondheid de bewonerscommissie te willen verlaten. Alle leden danken hem voor zijn inzet gedurende de vele jaren van zijn lidmaatschap. Hierdoor wordt het aantal leden 7 en de vergadering besluit het aantal leden van de bewonerscommissie te bepalen op 7;

3. Op grond van het concept-reglement bestaat de bewonerscommissie uit tenminste 3 en maximaal 7 leden.
Door het aangekondigde vertrek van Huub van Es wordt het aantal leden vastgesteld op 7;

4. Afscheid van een of meerdere bestuursleden naar rato van de uitkomst van agendapunt 2.;
Kees Sestig zal als afscheidscadeau een fles wijn voor Huub van Es verzorgen;

5. Bespreking concept-reglement bewonerscommissie De Hooge Molen;
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het conceptreglement;

6. Vaststelling Reglement bewonerscommissie De Hooge Molen;
Het reglement wordt door de bewonerscommissie onveranderd vastgesteld;

7. Opstelling rooster van aftreden;
Door de secretaris wordt voor de zeven leden (zie agendapunten 2 en 3) een rooster samengesteld dat in de volgende vergadering van de commissie zal worden vastgesteld;

8. Rondvraag;
a. Gabriel: Is het mogelijk om een veer of deurdranger aan te laten brengen op de fietsdeur in de parkeerkelder omdat deze vaak open blijft staan? WSG zal gevraagd worden hier iets aan te doen;
b. Gabriel: Is het mogelijk dat een bladkorf geplaatst wordt bij het complex? Deze vraag is eerder aan de orde gekomen: de plaatsing van een bladkorf dient door bewoners zelf te worden aangevraagd bij de gemeente;
c. Bernard: Naast de garagetoegang bevindt zich een groenstrook. Deze wordt (namens de gemeente) slecht onderhouden en er waait veel blad en vuil in de beplanting waardoor dit geen fraai gezicht is. Kan dit gebied verhard worden? De gemeente zal aangesproken worden op dit nalatig onderhoud.
d. Carel: Waarom mogen er geen planten(bakken) geplaatst worden in de ruimte tussen lift en woningvoordeur? Ingevolge het huurcontract is het niet toegestaan “verfraaiingen” te plaatsen of aan te brengen in de algemene ruimten;
e. Carel: Wanneer vindt de controle van de cv-ketel plaats? Door WSG is toegezegd dat in het voorjaar van 2015 de ketels gecontroleerd worden.
f. Toon: Zijn er kosten verbonden aan het e-mail-adres van de bewonerscommissie?
Neen. Het adres wordt beheerd door de secretaris van de commissie; inkomende berichten komen ook bij de voorzitter en de penningmeester terecht. Indien een bericht ontvangen wordt dat voor alle leden van belang is/kan zijn wordt dit door de secretaris per mail doorgezonden naar de overige commissieleden.

9. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de inbreng van alle leden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.