Bestuursvergadering juli 2019

Vergaderverslag DHM volledige commissie op 3-7-2019
Locatie: Sint Antoniushof 129

Aanwezig: Aad Beljaars, Kees Sestig, Jan Franse, Bernard Bekman, Gabriël Breedveld, Toon Schrauwen (vertraagd). Notulist: Gerard van Ballegooijen.

Na opening door de voorzitter om 14:00 uur, kwam als eerste punt onze relatie met Thuisvester aan de orde.  Het moge duidelijk zijn, dat Thuisvester nog niet in staat is geweest ons te overtuigen van het feit dat wij aan hen een verhuurder hebben die één is met zijn klanten.

De communicatie gaat daarvoor niet soepel genoeg en afspraken worden door Thuisvester niet nagekomen, reparatieverzoeken niet adequaat uitgevoerd.  Gesprekken hierover met de buurtmeester Adel Salah en communicatie met de bewonersconsulent Tosca de Valk hebben nog niet veel verbetering te zien gegeven. Het al maar niet oplossen van de problemen rond de vluchtweg- en noodverlichting heeft er uiteindelijk toe geleid dat Thuisvester door ons in gebreke is gesteld voor gevolgen voortvloeiend uit eventuele calamiteiten ten gevolge van het niet functioneren van dezelfde vluchtweg- en noodverlichting. Inmiddels is door Thuisvester gereageerd met de mededeling dat dit probleem in week 30 zal worden opgelost.

Verdere defecten zijn inmiddels opnieuw geïnventariseerd en gecommuniceerd met Thuisvester. De heer Salah heeft aangegeven zich hiervoor persoonlijk in te zullen zetten en we zullen na het uitvoeren van de werkzaamheden inzake vluchtweg- en noodverlichting opnieuw onze positie bepalen.

Aansluitend heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen ons dagelijks bestuur en H.V.O., de Huurders Vereniging Oosterhout, om te peilen of er meer problemen spelen met en rond de samenwerking met Thuisvester. In het gesprek is ons gebleken dat we van dit orgaan, net als van de HVG in de WSG-situatie weinig positiefs hoeven te verwachten.

Binnenkort zullen we weer een overleg aangaan met Thuisvester teneinde te gaan proberen diverse zaken goed, of in ieder geval beter geregeld te gaan krijgen. Hierbij zullen onder meer de volgende punten aan de orde gaan komen: Het hoe en wat van de schoonmaak van het complex; Een planning inzake diverse werkzaamheden zoals glasbewassing, kelder schoonmaak, sedum dak onderhoud, uitvoeren van reparaties en wat dies meer zij. Nadat dit gesprek heeft plaats gevonden zal de complete commissie geïnformeerd gaan worden. Heeft het schoonspuiten van de betonranden zin, zonder dat de beton opnieuw gesealed wordt?

De vertraging in het afrekenen van de servicekosten van het jaar 2018 zal uiterlijk 1 september 2019 gaan gebeuren. Alle bewoners zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Op de geïmproviseerde nieuwsbrief van 3 juli is door een heel beperkt aantal inwoners gereageerd. Het is dus weer bevestigd dat de interesse van de meeste bewoners ophoudt aan de binnenkant van hun eigen huisdeur.

Aan de orde is gekomen het maken van een inventarisatie ten aanzien van de fysieke en geestelijke gezondheid van de bewoners van het complex. Dit kan van belang zijn in het geval van eventuele    calamiteiten, zoals bijvoorbeeld het uitvallen van een lift en/of het niet mogen of kunnen gebruiken van de lift door andere oorzaken.   Een door privacy-gronden gevoelig onderwerp, we zullen dit    echter aan Thuisvester voorstellen en het initiatief bij hen leggen.

Ten aanzien van de jaarlijkse bewonersvergadering is voorgesteld dit wederom in het buurthuis     “De Slotjes” te laten plaatsvinden, rond de 18de oktober 2019. Als gastspreker zal mevrouw          Tosca de Valk van Thuisvester worden uitgenodigd. Gerard zal een datum vastleggen bij “Slotjes”.

Rondvraag:

Gabriël:   Zou het mogelijk zijn om meer hoekbeschermers te laten aanbrengen om beschadigingen aan pleisterwerk te   voorkomen.
Gerard neemt dit op met Adel

Jan:          Het wordt weer tijd voor een nieuwsbrief, waarin nogmaals aandacht gevraagd moet worden voor triviale zaken als het uitkloppen van kleedjes, het watergeven van plantenbakken aan balkons en meer zaken waarin eigenlijk het rekening houden met medebewoners het uitgangspunt is.
Aad en Gerard zullen hierover overleggen
Verder in het overleg met Thuisvester mee te nemen wat hun beleid zal zijn inzake oplaadpunten voor elektrische auto’s en het gasbeleid van de overheid. Controle op de afrekening servicekosten?
Meenemen in overleg met Thuisvester.

Kees:       Bij een adequatere opstelling van het liftbedrijf en meer pressie van de verhuurder had de laatste lifttragedie beperkt kunnen worden tot de vrijdag voor het weekend in plaats van de dinsdag  er na.
Er moet beter gecontroleerd worden of de door het schoonmaakbedrijf aangekruiste werkzaamheden ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Toon:        Diverse klachten inzake niet werkende verlichting, o.a. dat de verlichting in de oud-papier ruimte blijft branden. Het sedumdak moet nodig weer onkruidvrij worden gemaakt.
Klachten over het schoonmaakwerk, loslaten van vloerbedekking in het trappenhuis.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter rond 15:30 de vergadering.

Aanvulling:
Inmiddels is opdracht gegeven aan de firma Leijs uit Geertruidenberg, om op korte termijn het dak onder handen te nemen. Een monteur van Thuisvester heeft inmiddels diverse reparaties aan verlichting uitgevoerd. Schoonmaakbedrijf Langermans is door Adel uitgenodigd voor een gesprek en heeft daarbij te horen gekregen dat de schoonmaak van bijvoorbeeld liften, dorpels en deuropeningen  beter uitgevoerd moet worden. Ook het stofzuigen moet beter. Adel zal hier toezicht op          uitoefenen. Alle deuren van de trappenhuizen in de drie blokken zullen worden gesmeerd en waar nodig opnieuw afgesteld. Ik heb het gevoel dat de brief aan Thuisvester hen heeft doen beseffen dat wij kritische consumenten zijn, met gerechtvaardigde vragen. Nu nog zien dat Thuisvester deze    houding gaat vol houden, wij zullen dat in ieder geval wel doen.

Oosterhout, 12 juli 2019.

Reacties zijn gesloten.