Bestuursvergadering mei 2016

 
Verslag van de algemene bestuursvergadering van bewonerscommissie “De Hooge Molen”, gehouden op 25 mei 2016 ten huize van Gerard van Ballegooijen, Sint Antoniushof 129.
 
Aanwezig:
 • Gerard van Ballegooijen, voorzitter
 • Jan Franse, secretaris
 • Kees Sestig, penningmeester
 • Bernard Bekman, lid
 • Carel de Gast, lid
 • Toon Schrauwen, lid
Afwezig wegens ziekte:
 • Gabriël Breedveld
 Opening vergadering;

De voorzitter opent om 13.30 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

Notulen vorige vergadering;
Inhoudelijk zijn er geen op- en aanmerkingen op het verslag van de algemene bewonersvergadering van 10 november 2015.
De voorzitter vraagt eenieder na te denken over het enthousiasmeren van de bewoners om de volgende algemene bewonersvergadering bij te wonen omdat er de laatste vergadering toch wel erg weinig bewoners aanwezig waren (totaal 48 personen uit en complex met 78 woningen). Opties kunnen zijn om vroeger in het jaar te vergaderen of op een ander dagdeel dan ’s avonds. Suggesties graag doorgeven aan de secretaris.

 Wat heeft het DB de afgelopen tijd gedaan;

a. liftonderhoud;
De liften in blok 1 en 2 wachten nog steeds op een keuring door de TÜV.

b. De schoonmaakroosters;
Deze zijn op 20-05 opgehangen. De voorzitter zal controleren of de opgehangen roosters overeenkomen met de aan WSG verstrekte wensenlijst. Nu reeds valt op dat, ondanks dat het nieuwe rooster (volgens de wensenlijst) op 01-01-2016 in werking is getreden, het schoonmaakonderhoud nog te wensen overlaat. Ieder zal de uitvoering kritisch volgen. Vooralsnog zal het DB met WSG contact opnemen over het belabberde en in tegenstelling met de afspraken uitgevoerde ramenwassen aan de buitenzijde van het complex.

c. onderhoudscontract keukenapparatuur;
voor kennisgeving aangenomen.

d. onderhoud ventilatievoorzieningen in parkeerkelder en oud-papierhok;
Gedeeltelijk uitgevoerd. Uitvoering oud-papierhok in de gaten houden.

e. servicekosten;
Uitsluitsel door WSG afwachten.

Aanpassing reglement bewonerscommissie “De Hooge Molen”
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het concept. Het reglement wordt vastgesteld op 25-05-2016 als “Reglement bewonerscommissie “De Hooge Molen” 2016” en zal tevens ter kennis worden gebracht aan WSG.

Herkiesbaarstelling huidige bestuursleden voor nieuwe bewonerscommissie;

Toon Schrauwen stelt zich niet meer herkiesbaar. De overige leden, inclusief de afwezige Gabriël Breedveld, stellen zich wel herkiesbaar.

Vormgeving verkiezingen nieuwe bewonerscommissie;

Geconstateerd wordt dat, met het vastgestelde reglement, het uitgangspunt om per blok 2 leden in het bestuur te hebben formeel niet in stand kan blijven. Getracht zal worden om een goede verdeling van de blokbewoners in het bestuur te krijgen.
Het aangegeven tijdspad voor de verkiezingen van een nieuw bestuur wordt geaccepteerd.


Vaststellen verkiezingscommissie
;

Bernard Bekman en Carel de Gast vormen de verkiezingscommissie. Zij zullen administratief worden bijgestaan door de secretaris. Afspraken zullen worden gemaakt voor planning van uitnodigingen etc..


Voorstellen voor agendapunten voor de bewonersvergadering van 11-10-2016
;

De leden wordt gevraagd na te denken over agendapunten en deze vóór 1 augustus door te geven aan de secretaris. Begin augustus zal een nieuwe AB-vergadering worden gepland om de definitieve agenda te bepalen. Mogelijk is 09-08 een geschikte datum.


Stand van zaken HvG-vergadering van 22-03
;

Er is niemand van de bewonerscommissie bij deze vergadering aanwezig geweest. Er is nog geen verslag van deze vergadering ontvangen van Hvg. Na ontvangst zal deze aan alle leden worden verstrekt.

9a. Extra punt toegevoegd;
De voorzitter vraagt aandacht voor het gebruik van de parkeerkelder door fietsen. Het blijkt dat deze nu vaak in meervoud op het eigen parkeervak worden gestald; zowel achter- als voor de auto en ook regelmatig het vak overschrijdend. In een volgende vergadering zal dit onderwerp weer op de agenda worden geplaatst, nu zal WSG gevraagd worden in een brief aan alle bewoners nogmaals aandacht te vragen voor het stallingsbeleid waarbij zeker aangegeven wordt dat het stallen van fietsen door bezoekers (lees: niet-bewoners) in de kelder niet is toegestaan .


Rondvraag
;

a. Kees Sestig: hoe is de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van een website voor de bewonerscommissie.

 • De voorzitter geeft aan dat hieraan gewerkt zal worden zodra hij wat meer tijd beschikbaar heeft.

b. Bernard Bekman: deur op 2e etage sluit nog steeds niet.

 • WSG zal wederom worden gevraagd hieraan aandacht te schenken.
    Bernard Bekman: veel sigarettenpeuken op het platdak van de entreepartij.
 
 • blijkbaar wordt er op de terrasjes naar het trappenhuis gerookt en worden peuken naar beneden gegooid. Roken hier kan niet verboden worden maar aandacht wordt gevraagd voor het opruimen van de resten.

C. Carel de Gast: het schoonmaakwerk vind ik allerbelabberdst uitgevoerd.

 • WSG zal hierover benaderd worden (zie ook 3.b.).
De voorzitter vraagt ook iedereen elke week na de schoonmaakronde het schoonmaakrooster per blok te controleren en eventuele op- en aanmerkingen kenbaar te maken (secretaris).


Sluiting van de vergadering
Om 15.00 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering.

 

Reacties zijn gesloten.