Bestuursvergadering mei 2018

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de bewonerscommissie d.d. 23 mei 2018.

Aanwezig waren:

 • Gerard van Ballegooijen (voorzitter)
 • Jan Franse (secretaris)
 • Kees Sestig (penningmeester)
 • Bernard Bekman (lid)
 • Gabriël Breedveld (lid)
 • Toon Schrauwen (lid)

Afwezig met kennisgeving (wegens vakantie):

 • Aad Beljaars (lid)
 1. opening door voorzitter;

De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. De voorzitter laat de secretaris aan het woord voor een belangrijke mededeling.

Jan geeft aan dat hij op korte termijn, vanwege medische achtergronden, afscheid zal nemen als secretaris van de bewonerscommissie. Hij verzoekt het bestuur nu binnen de gelederen te zoeken naar een vervanger en geeft aan om na de aanwijzing van een nieuwe secretaris binnen het bestuur werkzaam te willen blijven als gewoon lid.

 1. bespreking verslag vorige vergadering (26-09-2017);

Er worden opmerkingen gemaakt:
Toon: punt 1. Waarom kunnen we geen gebruik maken van de ruimte van Thuisvester?
Er wordt door Thuisvester én de bewoners van Paulusveste in zijn algemeenheid geen medewerking verleend aan het gebruik van de ruimten door derden; ook niet nadat ons complex overgedragen zal zijn aan Thuisvester.
Toon: punt 2.c.4: Hoe is de stand van zaken met betrekking tot het plaatsen van de knopcilinders?
Dit is bij 14 bewoners uitgevoerd.
Toon: punt 2.d: Hij maakt een opmerking over het gebruik van het woord “lieden”; collectanten zijn ook mensen.
Lieden en/of lui heeft dezelfde betekenis als “mensen”.

 1. op te nemen inhoud in nieuwsbrief (concept is bijgevoegd);

Gerard zal een voorwoord schrijven. De nieuwsbrief zal nu als eerste exemplaar gepresenteerd worden, mogelijk en hopelijk in een serie van vele.
Tevens dient een stuk opgenomen te worden over het afvoeren van afval zoals van plastic: dit hoort, net als vele andere materialen, niet in de oud-papiercontainer.
Gesproken wordt over de wijze waarop bladafval rondom de inrit van de parkeerkelder wordt opgeruimd. Nu gebeurt dat op ad-hoc-basis, meestal door dezelfde personen en dat zijn degenen die hun auto heel dicht bij de schuifpoort hebben staan. Het zou prettig zijn als dit door meerdere/andere bewoners van het complex zou worden opgepakt. Gedacht wordt aan een poule opdat iedere bewoner weet wanneer wat gedaan moet worden.
Als tegenargument voor een poule wordt aangegeven dat dan toch maar weer een beperkt aantal bewoners regelmatig de klos is. Er wordt voorgesteld het schoonmaakbedrijf Langermans te vragen of zij deze klus, indien nodig gedurende een bepaalde periode in het jaar, kunnen uitvoeren en wat de kosten daarvan zullen zijn. Indien dit kan worden gedaan door Langermans en de kosten blijven beperkt kan dit worden opgevoerd bij de servicekosten waardoor elke bewoner naar rato meebetaalt aan dit opruimwerk.
Mocht het schoonmaakbedrijf dit niet willen/kunnen faciliteren dan zal in de nieuwsbrief aan bewoners gevraagd worden of er interesse is om deze taak (gestructureerd) op zich te nemen.
Gabriel en Bernard: suggestie op te nemen in schoonmaakrooster.

 1. burendag, is er belangstelling en zo ja, wie neemt er initiatief;

Er bestaat onder de leden geen interesse om iets voor een burendag te organiseren.

 1. wat verder ter tafel komt;

Glazenwassen: Er zijn nogal wat bemerkingen over de uitvoering van het glazenwassen binnengekomen; een bewoner heeft dit zelfs gemeld bij WSG. Met name het achterblijven van vlekken en strepen on de gewassen ramen veroorzaakt klachten. Perfekt zal door Jan benaderd worden om na te gaan waarom met osmosewater gewassen wordt en of er alternatieven bestaan (klassieke methode met zeem en trekker, een en ander zoals ook bij omringende complexen door Perfekt wordt gedaan) en wat de financiële consequenties daarvan zijn..

 1. bepaling datum jaarvergadering.

Voorstel:18 oktober om 19.30 uur in Activiteitencentrum Slotjes indien een ruimte beschikbaar is.

 1. rondvraag;

Bernard: Een plafondlamp in de kelder naar het trappenhuis bij hydrofoorruimte van blok 3 is defect.

 • Zal worden gemeld bij WSG.

Kees: heer Kloet (135) zou olie op zijn parkeerplaats opruimen Hij heeft dit opgeruimd maar een uur later waren er weer sporen zichtbaar.

 • Dient in de gaten gehouden te worden. Er zijn meerdere plekken besmeurd met olie, is het mogelijk dat er absorberend materiaal wordt aangeschaft of kattenbakkorrels worden gebruikt door leden om de vervuilde plekken te reinigen?

Gerard: Wanneer vindt nu het uitgestelde schoonmaken kelder plaats:

 • Er is contact geweest met Langermans; de kelder zal op 20 juni worden geveegd. Ook dan zal met Langermans gesproken worden over het vegen van ingewaaid blad (zie punt 3.).
 1. sluiting (uiterlijk 16.00 uur).

Om 15.02 uur wordt de vergadering door de voorzitter gesloten onder dankzegging aan de leden voor de inbreng in deze vergadering.

 

Reacties zijn gesloten.