Bestuursvergadering mrt 2017

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de bewonerscommissie d.d. 29-03-2017.

Aanwezig:

 • Gerard van Ballegooijen voorzitter
 • Jan Franse secretaris
 • Kees Sestig penningmeester
 • Aad Beljaars lid
 • Bernard Bekman lid
 • Carel de Gast lid
 • Gabriël Breedveld lid

Gerard opent de vergadering, heet allen welkom en vertelt over de ontvangen informatie op de bijeenkomst van de HvG te Geertruidenberg op 21 maart 2017 met betrekking tot het voortbestaan van WSG. In het kort komt het er op neer dat WSG met 9 corporaties onderhandelt over de overname van haar bezit en leningen in de onderscheiden gemeenten. Voor de woningen in de gemeente Oosterhout en Geertruidenberg komt dat neer op contacten tussen WSG en “Thuisvester”. De bedoeling is dat in de loop van het jaar knopen kunnen worden doorgehakt en het woningenbestand wordt overgedragen; tegen het eind van het jaar houdt WSG dan op te bestaan.

De intentie van deze bijeenkomst is het optimaliseren van de in aanbouw zijnde website.
De leden is gevraagd kritisch naar de reeds op de site geplaatste teksten te kijken en waar nodig op- en aanmerkingen te maken.

 1. Met betrekking tot de leefregels zijn opmerkingen gemaakt over tekstdelen die door de tijd zijn ingehaald (zelfsluitende loopdeur, verwijderde afval-plastic-container etc.). Ook zijn er opmerkingen gemaakt over gewenste aanpassingen (zondagsrust) en duidelijkere herhaling van aanwezige teksten (aanwijzing voor binnenlaten van personen in het complex, hoe zich te gedragen in algemene ruimten, afvoeren verpakkingsmateriaal en overig afval etc.).

Afgesproken is dat Jan de tekst van de leefregels herschrijft/aanpast. Elk lid kan daarna hierop reageren;

 1. Bernard heeft gevraagd er voor te zorgen dat de foto op de website niet kopieerbaar wordt. Dit wordt doorgebriefd naar de websitebouwer;
 2. Het is wenselijk dat er een nieuwsbrief wordt gemaakt die tweemaal per jaar kan verschijnen (zowel op papier als op de website). De nieuwsbrief zal een verzameling zijn van eerder op de website geplaatste berichten (onder NIEUWS). Wie de kar hierin gaat trekken is nog niet bepaald;
 3. Er zijn voorstellen gedaan voor aanvullingen onder “Telefoonnummers”, waarbij de titel aangepast zou moeten worden naar “telefoonnummers en belangrijke websites” of iets dergelijks. Toegevoegd zouden kunnen worden:
  • Oosterhout voor Elkaar;
  • Thebe;
  • Valys (deeltaxi) en
  • De Zonnebloem.
 4. Lopende zaken:
  a. Op de eerste verdieping in blok 3 is het vloerveld voor de lift gereinigd. De kosten hiervoor bedragen € 87,50 per vloerveld (uitgevoerd door Langermans). Aan de orde is gesteld of alle of slechts enkele vloeren op andere verdiepingen en in de andere torens ook gereinigd moeten worden. Besloten is om over een half jaar de gereinigde vloer nogmaals te bekijken en als blijkt dat deze niet extra vervuild is na en door de reiniging om dan alle andere vloeren ook te laten reinigen (om uniform in het complex de vloeren aan te pakken om geen onderscheid naar bewoners te maken). Via WSG is gevraagd om ook een prijs te laten maken voor het reinigen van de vloervelden door Perfekt (die ook de buitenbeglazing reinigt). Komt in september opnieuw aan de orde;
  b. Fietsbeugels: Er is (ook na de vergadering) nogmaals contact geweest met WSG en het blijkt dat er normale rijwielbeugels (waar een wiel ingereden wordt) zijn besteld. Aangegeven is dat wij uitdrukkelijk om “nietjes” hebben gevraagd, beugels waartegen een fiets gestald kan worden. Wordt vervolgd;
  c. Voortgang onderzoek door KONE naar rammelende en bonkende liften. Er is in één lift een onderzoek uitgevoerd, van de overige liften is niets vernomen. WSG gaat dit terugkoppelen naar Kone en houdt ons op de hoogte;
  d. Vervanging liftbesturing: Door KONE is aan WSG een offerte uitgebracht. Door WSG zal bezien moeten worden of er financiële ruimte is om opdracht te verstrekken. Als die er is zal de lift in blok 2 aangepast worden, de uitkomende onderdelen worden als reserve voor de beide andere liften gebruikt worden;
  e. Toegezegd is door WSG dat het schoonmaakwerk in enkele complexen door een extern bedrijf gemonitord gaat worden. Gesuggereerd werd dat ook ons complex gemonitord zal worden. Navraag (na de vergadering) leert dat er bij WSG vertraging in de planning is ontstaan en dat ons complex meegenomen wordt. Op korte termijn zal met de BC door WSG een afspraak gemaakt worden om “mee te lopen” tijdens de controles;
  f. Van de uitgezette formulieren voor de aanpassing van de verlichting is nog niet door iedereen een ingevuld exemplaar ingeleverd. Carel, Aad en Bernard zullen na 1 april in hun blok de bewoners die nog geen formulier ingeleverd hebben bezoeken en hen vragen om alsnog ter plaatse het formulier in te vullen.
 5. Wat verder ter tafel komt:
  a. Bernard wil graag weten wanneer de cv-ketels weer geïnspecteerd gaan worden. Bekend is dat eenmaal per twee jaar de ketels gecontroleerd worden, er zal navraag gedaan worden of al bekend is wanneer dit gaat plaatsvinden in 2017;
  b. Tijdens het reinigen van de vloerbedekking in blok 3 is ervaren dat er alleen water getapt kan worden in de hydrofoorruimte in blok 2. Ook blijkt de schoonmaakster alleen daar water te kunnen tappen voor het schoonmaken van alle drie blokken. Kan WSG gevraagd worden in blokken 1 en 3 ook een watertappunt aan te brengen.
 6. Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

 

Reacties zijn gesloten.