Bestuursvergadering sept 2017

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de bewonerscommissie d.d. 26 september 2017.

 

Aanwezig:

 • Gerard van Ballegooijen voorzitter
 • Jan Franse secretaris
 • Kees Sestig penningmeester
 • Aad Beljaars lid
 • Bernard Bekman lid
 • Gabriël Breedveld lid

 

Nadat de voorzitter om 14.00 uur de vergadering opent wordt de agenda gevolgd.

 1. Verslag van de vergadering van 10 juli 2017.

De voorzitter deelt als aanvulling met betrekking tot het onderwerp servicekosten mee dat dit ook is voorgelegd aan de HvG en via hen aan de Woonbond met de vraag of door WSG correct is gehandeld met het in rekening brengen van 15 maanden elektrakosten. Er zijn nog geen beslissende reacties hierover ontvangen; deze worden begin oktober verwacht.

Kees Sestig heeft contact gehad met bestuursleden van Paulusveste en hen gevraagd of de mogelijkheid bestaat dat onze commissie eenmaal per jaar hun algemene ruimte gebruikt voor onze jaarvergadering. Het bestuur heeft aangegeven hieraan niet mee te willen werken. Daarom wordt onze jaarvergadering weer gehouden op 17 oktober 2017 in wijkcentrum De Slotjes.

 1. Samenstellen agendapunten voor de jaarvergadering van 17 oktober 2017. De volgende agendapunten worden opgenomen:
 2. opening van de vergadering en welkom door de voorzitter;
 3. verslag vorige jaarvergadering van 11 oktober 2016;
 4. wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd:
 5. liftproblemen in blok 1 met tijdelijke trapliften;
 6. voorgenomen plaatsing nieuwe besturing liften, te starten met de lift in blok 2;
 7. aanpassing verlichting in het hele complex in het kader van energiebesparing;
 8. plaatsing knopcilinders bij en voor rekening aangemelde bewoners;
 9. automatisering loopdeur naast schuifpoort;
 10. plaatsing 2 “nietjes” (fietsenstandaard) per blok.
 11. leefregels met betrekking tot het toelaten van bezoekers in het complex dienen door bewoners beter nageleefd te worden. Met name collectanten dienen niet zomaar binnengalaten te worden omdat deze lieden dan de gehele woontoren rondgaan, hetgeen ongewenst is. Ook het correct afvoeren van plastic-afval en het roken in algemene ruimten dient aan de orde te komen;
 12. stand van zaken rond de overgang van WSG naar Thuisvester;
 13. financieel verslag van de penningmeester;
 14. demonstratie website van de bewonerscommissie (onder voorbehoud);
 15. bestuurssamenstelling: het bestuur heeft dringend behoefte aan een nieuw lid die bereid is, tezamen met de overige leden, op vrijwillige basis tijd en energie te steken in de uitvoering van diverse taken binnen het bestuur met als doel om met zijn/haar kennis en kunde de leefbaarheid in het complex te stimuleren;
 16. rondvraag;
 17. sluiting van de vergadering.
 18. Samenstelling bestuur. Besloten is om tijdens de jaarvergadering de behoefte aan een nieuw lid nogmaals naar voren te brengen in de hoop dat er alsnog een aanmelding komt waardoor het bestuur weer uit de voorgeschreven 7 personen zal bestaan. Impliciet houdt dit besluit in dat, indien er geen nieuw lid zich aanmeldt, het bestuur zich dient te beraden op een gewijzigde samenstelling resp. stemrecht van de resterende leden.
 19. Er zijn enkele aanpassingen noodzakelijk in het huidige concept. Deze worden verwerkt waarna de leefregels per 1 oktober op de website geplaatst zullen worden, ter vervanging van de leefregels uit 2015. De nieuwe leefregels zullen ook aan WSG gezonden worden zodat nieuwe bewoners deze bij het aanvaarden van de woning uitgereikt kunnen worden. Ook alle bewoners zullen deze nieuwe versie in de bus krijgen.
 20. Nieuwsbrief: De concept-nieuwsbrief zal, met een kleine aanpassing, geplaatst worden op de website. De uitreiking van de nieuwsbrief op papier aan alle bewoners zal plaatsvinden na de jaarvergadering. In de uitnodiging voor de jaarvergadering zal de bewoners gevraagd worden te melden of zij wel of niet beschikken over een computer. De bewoners die geen computer hebben zullen in het vervolg de nieuwsbrief op papier in de bus krijgen. Onderzocht zal worden of er een mogelijkheid bestaat om je via de computer te kunnen abonneren op de nieuwsbrieven.
 21. Om 15.45 uur wordt de vergadering door de voorzitter onder dankzegging voor ieders inbreng gesloten.

Reacties zijn gesloten.