Bestuursvergadering sept 2019

Verslag van de vergadering van de Bewonerscommissie op  18 september 2019.
Locatie Sint Antoniushof 129.

Aanwezig: Aad Beljaars; Kees Sestig; Bernard Bekman; Jan Franse; Toon Schrauwen; Gerard van Ballegooijen.                  Afwezig: Gabriël Breedveld (’s avonds alsnog afgemeld. Gabriël was niet in Oosterhout vanaf het moment van verspreiding van de uitnodiging tot en met het plaatsvinden van de vergadering en vond de uitnodiging bij thuiskomst).        

Na de opening van de bijeenkomst door de voorzitter, vroeg Jan het woord. Hij wilde een speciale blijk van waardering geven aan Kees en Gerard voor het vele werk, verbonden aan het op de rit krijgen van de samenwerking met Thuisvester. Een en ander in functie van de oplossing van klachten en problemen in ons complex.

Er was geen commentaar op het verslag van de vergadering van 3 juli 2018, waarna dit verslag voor akkoord is aangenomen.

Vervolgens heeft Gerard een uiteenzetting gegeven van de contacten die er met Thuisvester hebben plaatsgevonden door Kees en hem. Het melden van klachten, het opvolgen van de uitvoering van reparaties en de gevoerde communicatie met klantenservice en directie van Thuisvester. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een rondgang met Denny Hermans van Thuisvester in zijn rol als coördinator contractbeheer technisch onderhoud bij Thuisvester. Naar aanleiding van dit laatste bezoek is inmiddels door Thuisvester het nodige in gang gezet. Op nieuwe meldingen wordt nu adequaat gereageerd. Het is nu nog zaak oude, nog lopende zaken geregeld te krijgen. Daartoe zal Gerard regelmatig contact met Denny Hermans onderhouden. Het blijft zaak constatering van defecten zo spoedig mogelijk centraal te melden, zodat deze kunnen worden doorgezet naar Thuisvester. Met name Kees is daar heel consequent in, terwijl hij ook de meldingen van defecten in de parkeergarage en de bergingen door geeft, voor zover hij daar toegang heeft. Wordt vervolgd.

Vervolgens is gesproken over de jaarvergadering 2019. De origineel als ongeveer aangegeven datum van 18 oktober was bij “Slotjes” niet mogelijk. Jan was teleurgesteld over de geringe aandacht die hier naar zijn mening aan was gegeven. Er is nu met algemene stemmen afgesproken dat de vergadering op 6 november 2019 zal plaatsvinden. Gerard zal een agenda opstellen, deze met het DB bespreken en vervolgens de bewoners van het complex uitnodigen.

Vervolgens heeft Gerard de samenstelling van de commissie aan de orde gesteld, alsmede de “zittingstijd” van de diverse commissieleden. Zelf heeft Gerard aangegeven het jaar 2020 nog als secretaris uit te zullen dienen, maar daarna afscheid te nemen van de commissie. Er is nu afgesproken dat in de agenda van de jaarvergadering het punt bestuurssamenstelling zal worden opgenomen. Bij het rondsturen van het verslag van de jaarvergadering zal een uitnodiging worden meegestuurd zich te melden als kandidaat voor een plek in de bewonerscommissie. Verder zal tijdens de vergadering nogmaals aandacht worden gegeven aan de leefregels. Bij het verslag van de vergadering zal tevens een nieuwsbrief worden verspreid waarin dit punt ook nogmaals zal worden behandeld. De commissieleden worden verzocht punten voor deze nieuwsbrief aan te dragen, zodat het geen mening van alleen het DB zal worden.

Kees meldde nog dat de door hem beoogde werkgroep onderhoud, helaas niet van de grond gekomen is. Hij staakt de verdere poging daartoe.

In de rondvraag gaf Kees inzage in de huidige financiële situatie van de commissie, deze is rooskleurig genoeg om de jaarvergadering uit te kunnen bekostigen.

Jan meldde dat tijdens de vorige commissievergadering reeds het verschijnen van een nieuwsbrief was afgesproken. Het is er niet van gekomen en deze omissie zal gecorrigeerd worden met de nieuwsbrief na de jaarvergadering. Verder gaf Jan aan dat er steeds vaker door bewoners briefjes op het bellentableau worden geplakt met mededelingen voor thuisbezorgers. Dit is niet de bedoeling en dit zal tijdens de jaarvergadering nogmaals duidelijk worden gemaakt.

Toon vroeg nogmaals de aandacht voor de slechte kwaliteit van de groenvoorziening in de taluds. Thuisvester heeft reeds eerder aangegeven hier voorlopig geen budget voor te willen vrijmaken.

Hierna, niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter de bijeenkomst onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 

Reacties zijn gesloten.