Leefregels

Leefregels voor appartementencomplex
De Hooge Molen
Sint Antoniushof 3 t/m 157
4902 RZ OOSTERHOUT

Wonen in een appartementencomplex betekent wonen dichtbij uw buren. Om dit voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken en te houden zijn deze leefregels opgesteld. Vriendelijk vragen wij u om u aan deze leefregels te houden.

Het kan altijd zo zijn dat u hinder ondervindt van uw medebewoners; maak dat dan bespreekbaar en zoek samen naar een oplossing.

Vanzelfsprekend zijn deze leefregels geen aanvulling op het huurcontract en de bijbehorende algemene huurvoorwaarden woning” (voor WSG-huurcontracten, afgesloten voor 1-12-2018) en " algemene huurvoorwaarden" (voor Thuisvester-huurcontracten, afgesloten na 1-12-2018)(door de verhuurder aan u verstrekt), maar mogelijk worden onderdelen hieruit wel in deze leefregels herhaald.

DEFINITIES
gemeenschappelijke ruimten:
Dit zijn (onder andere) de parkeergarage met de inrit, de hoofdentree, de lifthal, het trappenhuis en de aansluitende buiten-bordessen, de gangen, de lift, de bergingenblokken alsmede vluchttrappen resp. nooduitgangen.
privégedeelten:
Dit zijn de woning met bijbehorend balkon of terras en de berging in het bergingenblok in de kelder (dit heet: het gehuurde).

HOE OM TE GAAN IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN

 1. Kinder- of wandelwagens, speelgoed e.d. stalt u in de eigen berging. Fietsen en brommers bij voorkeur ook, maar wanneer u deze vóór uw auto plaatst en ervoor waakt dat andere auto’s geen schade oplopen doordat u uw fiets er tussendoor wringt, is dat mogelijk. Voor scootmobielen en elektrische fietsen zijn in overleg met de verhuurder speciale regelingen te treffen.
 2. Uw auto parkeert u in het bij de "eigen" woning behorende vak, indien dit bij uw huurovereenkomst is inbegrepen. Het voertuig dient binnen de belijning te blijven. Het is niet toegestaan hier aanhangers of andere materialen te stallen.
 3. In het huurcontract is bepaald dat er geen voorwerpen ter verfraaiing mogen worden geplaatst of aan de wanden worden opgehangen, bijvoorbeeld bij uw voordeur. Een uitzondering hierop is de door de verhuurder aangebrachte wandaankleding in de lifthal op elke etage en de aankleding met zitje in de entreeruimte (hoofdtoegang);
 4. In het verlengde van punt 3 mogen er geen reclame- of meningsuitingen in het complex worden aangeplakt, evenmin op het publicatiebord in de kelder. Dit publicatiebord wordt door de bewonerscommissie gebruikt om algemene informatie (schoonmaakrooster, reparatieverzoek etc.) of bijzonder voor de bewoners van belang zijnde mededelingen te tonen;
 5. Kinderen mogen niet in de gemeenschappelijke ruimten spelen;
 6. Honden moeten in de gemeenschappelijke ruimten te allen tijde aangelijnd zijn;
 7. Fietsen mogen niet door de hal, in de lift en over de gangen/lifthallen meegenomen worden;
 8. Als u de gemeenschappelijke ruimten, door welke oorzaak dan ook, vervuilt of beschadigt, verwachten wij van u dat u dit meteen opruimt of de verhuurder daarvan op de hoogte stelt. Ook verontreinigingen door uw huisdieren ruimt u zelf direct op;
 9. Op het groene (sedum)dak van de bergingen/parkeergarage mag niet gelopen worden, dit kan lekkages veroorzaken;
 10. De lift is een voorziening die voor veel bewoners van bijzonder groot belang is. Daarom is het belemmeren van de goede werking van de lift, zoals door het langer dan nodig blokkeren van de deuren tijdens verhuizingen, niet wenselijk;
 11. Om de toegang tot het complex van onbevoegde personen te voorkomen verwachten we van u dat u alle toegangsdeuren na gebruik direct sluit. Laat alleen personen tot het complex toe die bij u aanbellen en ook werkelijk bij u moeten zijn, druk niet zomaar op de groene deuropener van de intercom omdat u even niet goed kon horen, of zien, wie er voor de deur staat. Collectanten laat u zeker niet binnen; als u collectanten iets wilt geven gaat u zelf naar beneden naar de hoofdentree en stopt daar uw bijdrage in de collectebus. Let goed op bij de deuren van de entrees en van de garage (zowel het schuifhek als de loopdeuren), wees er van overtuigd dat deze dicht zijn voor u het zicht er op verliest. Niemand wil geconfronteerd worden met schade of inbraakrisico door insluipers.
 12. Het blokkeren van deuren welke zijn voorzien van (elektrische) deurdrangers is niet toegestaan; alle zelfsluitende deuren in en bij het trappenhuis moeten op grond van brandweerregels na gebruik direct worden gesloten en mogen niet worden geblokkeerd;
 13. Ons complex is rookvrij. Roken is daarom niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten (inclusief parkeergarage) en evenmin op de buitenbordessen (bij het trappenhuis);
 14. Oud papier (dus ook reclamemateriaal, kranten en dergelijke) en karton wordt afgevoerd via  de daarvoor bestemde ondergrondse container naast de ingang van de parkeergarage. Voor de afvoer van overige afvalstoffen leest u hier en hieronder meer;
 15. Zuivel- of andere verpakkingen met een geplastificeerde binnenzijde en blik behoort bij het plastic afval. Dit afval verzamelt u in speciale plastic zakken die tweewekelijks door de gemeente worden opgehaald. Hier leest u er meer over.

HET GEBRUIK VAN PRIVÉGEDEELTEN

 1. Geluidhinder is voor iedereen storend. Daarom vragen wij u tussen 22.00 uur en 8.00 uur geen hinderlijke geluiden te maken (bijvoorbeeld timmeren, boren, zagen, kloppen en degelijke).
  ’s Zondags wordt volledige rust gevraagd. Ook het maken van en het hoorbaar afspelen van muziek is niet gewenst. Geluid draagt, zeker als het stil is, erg ver;
 2. Er mag harde vloerbedekking in de appartementen worden aangebracht als er maar geen overlast voor omwonenden wordt veroorzaakt (zie hiervoor ook artikel  9.3 van de algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte (WSG-contracten vóór februari 2016) resp. artikel 6.12 van de algemene huurvoorwaarden woning (WSG-contracten na februari 2016 en voor december 2018) resp. artikel 7.8 van de algemene huurvoorwaarden (Thuisvester-contracten vanaf december 2018) van het betreffende huurcontract);
 3. Eigenaren van huisdieren dienen ervoor zorg te dragen dat deze op geen enkele wijze overlast veroorzaken voor medebewoners;
 4. U mag geen broodkorsten, etensresten of andere zaken van het balkon of terras of uit de ramen werpen en/of vogels voeren;
 5. Op het balkon of aan de balustrades mogen geen voorwerpen geplaatst, gehangen of bevestigd worden die buiten de gevel en/of de balkonrand uitsteken. Wij verzoeken u geen kleden op/vanaf het balkon of terras te kloppen of te reinigen;
 6. Er mogen geen spijkers in de vloer geslagen worden en ook boren in de vloer is niet toegestaan omdat er leidingen (onder andere van de centrale verwarming) in de vloer liggen;
 7. In de aluminium buiten- of stalen binnenkozijnen mag niet geboord, gespijkerd of geschroefd worden. Ook mogen er op geen enkele andere wijze voorwerpen aan bevestigd worden. Deze kozijnen mogen door de huurder niet worden geschilderd;
 8. Houdt bij buitenactiviteiten op balkon of terras rekening met uw buren. Zorg er voor dat er geen geur- of geluidsoverlast voor andere huurders wordt veroorzaakt. Het gebruik van barbecues wordt mede vanwege geuroverlast en brandgevaar sterk afgeraden;
 9. Huisvuil kunt u in goed afgesloten vuilniszakken in de daartoe bestemde ondergrondse restafvalcontainers storten. Voor grof vuil dient u de gemeentelijke milieudienst in te schakelen of u dient dit zelf naar de milieustraat te brengen. Mocht u huisvuil of grofvuil tijdelijk op willen slaan, dan verzoeken wij u dit in uw eigen berging te doen en NIET op de parkeerplaats;
 10. Vetten en olieproducten, kattenbakvulling en dergelijke kunnen het rioleringssysteem verstoppen en dienen op de gebruikelijke wijze afgevoerd te worden. Indien een verstopping optreedt dient u zelf voor ontstopping te zorgen;
 11. Aan het mechanisch ventilatiesysteem mag u niets wijzigen. U mag daarop geen afzuig- of wasemkap (behoudens een motorloze), een wasdroger of ander apparaat aansluiten omdat dit de goede werking van het ventilatiesysteem verhindert.

ALGEMENE INFORMATIE DIE VOOR U OOK VAN BELANG IS

HUISHOUDELIJK AFVAL
Op twee plaatsen bij ons complex bevinden zich (grijze) ondergrondse restafvalcontainers waarin u het huisvuil (verpakt in zakken) kunt deponeren. Om deze voorziening te gebruiken hebt u van de gemeente een aan uw woning gekoppeld milieupasje gekregen. Met uw pasje opent u de afvalcontainer. Elke storting wordt door de gemeente geregistreerd en via de afvalstoffenheffing bij u in rekening gebracht.

GROF AFVAL
Grof afval kunt u zelf brengen naar de Milieustraat (Wilhelminakanaal-Oost 7) waar u zich meldt met uw milieupas. Storten van herbruikbaar materiaal is kosteloos, voor andere materialen betaalt u naar gewicht.
U kunt de gemeente ook vragen om het grof afval tegen betaling op te komen halen. Daarvoor neemt u contact op met de Helpdesk Afval 0800 333 66 99 (gratis).

GLASAFVAL
Bij ons complex is (nabij de Nettorama-supermarkt) een ondergrondse glasafvalcontainer geplaatst waarin u wit en gekleurd verpakkingsglas apart kunt deponeren. Om overlast naar de omgeving te vermijden is het niet verstandig om glas in stille uren in de container te werpen. Wat niet in de opening past, niet naast de container zetten, maar zelf afvoeren naar de milieustraat.

PLASTIC, METAAL (blik) en DRANKENKARTONS, ook bekend als PMD
U kunt uw plastic verpakkingsafval ongewassen (eventueel met dop) aanbieden in een door de gemeente beschikbaar gestelde plastic zak. Daarbij is wel van belang dat het verpakkingsmateriaal leeg is en dat er geen papier, karton of alu-folieresten meer aan zitten. In dezelfde zak mag u ook blik en drankenkartons aanbieden. Deze zakken haalt u gratis op bij de gemeente (gemeentehuis of milieustraat) of een supermarkt (Nettorama, AH of Jumbo).
Pas op de ophaaldag mogen deze zakken op straat (naast de ondergrondse afvalcontainers) aangeboden worden.
Wat u wel en niet in deze zak mag stoppen ziet u via de link PMD.
De ophaaldagen kunt u zien op de site "mijnafvalwijzer" nadat u postcode en huisnummer hebt ingevuld.

OPLAADRUIMTE SCOOTMOBIELEN / ELEKTRISCHE FIETSEN
In de kelder is een ruimte beschikbaar met voorzieningen voor het stallen en opladen van scootmobielen e.d. Een sleutel voor deze ruimte is verkrijgbaar via de verhuurder. Vriendelijk verzoeken wij u daarvan gebruik te maken en uw scootmobiel niet in de lifthal op de verdieping bij uw woning te parkeren. Het opladen van de accu van uw elektrische fiets doet u bij voorkeur in uw eigen woning. Voor fietsen waarbij de accu een geïntegreerd onderdeel van het frame is, is er in overleg met de verhuurder een alternatief te regelen.

BEDIENING TOEGANGSPOORT PARKEERKELDER
Om met een auto de parkeerkelder in- of uit te kunnen rijden dient u met de afstandsbediening het schuifhek te openen. Het schuifhek blijft 1 seconde helemaal openstaan waarna het weer zal sluiten. Zodra u meent met uw auto door de opening te kunnen gaan kunt u in- of uitrijden. De ingebouwde beveiliging zorgt er voor dat de poort nimmer zal sluiten als er nog een voertuig of persoon in de opening aanwezig is.
Bij een storing van het schuifhek vindt u op het publicatiebord in de kelder een instructieblad om de toegangspoort te allen tijde te kunnen ontgrendelen en openen. Ook HIER ziet u dit blad.
Met een fiets kunt u door de loopdeur naast het schuifhek de kelder in- of uitrijden. Om de loopdeur te openen gebruikt u bij het uitrijden de drukplaat op de kolom in de parkeerkelder, bij het inrijden de sleutelschakelaar boven de hellingbaan. Wilt u er op letten dat deze deur automatisch achter u gesloten wordt.

STORINGSMELDINGEN
Storingen in algemene ruimten:
Als zich storingen voordoen in de algemene ruimten (zoals defecte lampen in het trappenhuis of klemmende deuren van de toegang van het bergingenblok) kunt u dit aangeven op het formulier dat daarvoor op het mededelingenbord in de kelder bij de liftingang is opgehangen of, en dat gaat sneller, u doet een melding naar info@dehoogemolen.nl of u vult het contactformulier in op de website. Leden van de bewonerscommissie zorgen er voor dat de storingen worden gemeld bij de verhuurder en houden de reparatievoortgang in de gaten.
Storingen in uw woning:
Alle storingen die zich in uw woning of in uw berging voordoen dient u zelf te melden bij de verhuurder. Storingen kunt u telefonisch doorgeven via (085) 20 20 777 of via de website van de verhuurder met de volgende link reparatieverzoek.
Hier vindt u tevens een verwijzing naar de "onderhoudsbrochure" waarin uiteengezet wordt welke reparaties voor eigen rekening komen en welke voor rekening van de verhuurder komen.
Als u geen computer en/of internetverbinding hebt kunt u telefonisch bij de verhuurder (klantenservice) of via de bewonerscommissie een onderhoudsbrochure verkrijgen.

ALARMNUMMERS
Algemeen alarmnummer (politie, brandweer, ambulance).................................................. 112
Politie, geen spoed ............................................................................................... 0900 - 8844
Huisartsenpost................................................................................................... 0162 - 435000
Dierenambulance .................................................................................................. 0900 - 0245
Dierenpolitie ....................................................................................................................... 144

BEWONERSCOMMISSIE
In het complex is een bewonerscommissie actief. Deze commissie wordt gekozen door de huurders van het complex en bestaat uit bewoners die vrijwillig hun diensten hebben aangeboden. De commissie vergadert meerdere malen per jaar en zo vaak als nodig is.
De leden van de bewonerscommissie houden een oogje in het zeil over de kwaliteit van de woonomgeving. Zij houden namens de bewoners contact met de verhuurder. De commissie heeft niet de rol van huismeester.
De commissie organiseert eenmaal per jaar een algemene bewonersvergadering (jaarvergadering).

De bewonerscommissie “De Hooge Molen” is per e-mail te benaderen via info@dehoogemolen.nl.

Nieuwe huurders kunnen, indien ze daarop prijs stellen, een “rondleiding” door het complex krijgen met een van de leden van de commissie waarbij op alle vragen een antwoord gegeven kan worden.
Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met het secretariaat van de commissie.

De namen van de leden en hun adresgegevens, tezamen met het telefoonnummer van het secretariaat vindt u op de website.

Dit document is opgesteld door de bewonerscommissie in samenspraak met de verhuurder.

 OOSTERHOUT, november 2021

 

Reacties zijn gesloten.