Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Contactgegevens:

Naam:                                                            Bewonerscommissie De Hooge Molen
Postadres:                                                     Sint Antoniushof 103 4902 RZ OOSTERHOUT.
Telefoon:                                                        +31(0)162-316452
Website:                                                         www.dehoogemolen.nl
E-mailadres:                                                   info@dehoogemolen.nl

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”.

Website:
Als sprake is van de website dan wordt daarmee de website www.dehoogemolen.nl bedoeld.

Cookies:
Bij gebruik van de website worden cookies gebruikt. Het betreft Google Analytics. Deze cookies worden gebruikt om het websitebezoek te meten. Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.
Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld. 

Links naar andere sites:
Op de website treft u  links aan naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy-statement van de website die u bezoekt.

Persoonsgegevens:
a. Algemeen en doelen.
Wij houden geen digitale en/of fysieke dossiers aan van onze  bezoekers.
De persoonsgegevens die we verwerken zijn voornamelijk:
naam en e-mailadres alsmede eventuele ingevulde velden op het contactformulier met adresgegevens en telefoonnummer zoals deze door gebruikers zelf worden ingevoerd;
Door het verzenden van het contactformulier stemt de verzender er mee in dat de vermelde gegevens door ons worden gebruikt voor het beantwoorden van gestelde vragen of als reactie op mededelingen van de verzender.
b. Verstrekking aan derden.
Persoonsgegevens verstrekken wij niet aan andere partijen.
c. Onze dienstverleners.
Voor het in stand houden van de website maken wij gebruik van ict-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens.
d. Termijnen.
Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes.
- Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren wij 6 jaar.
- Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen.
- Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming.
e. Van wie krijgen wij persoonsgegevens.
Wij verkrijgen persoonsgegevens via het contactformulier.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Er worden geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Beveiliging van persoonsgegevens:
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dehoogemolen.nl

Rechten van betrokkene:
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.

  • Betrokkene heeft het recht ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt;
  • Betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren;
  • Betrokkene heeft het recht om verwijdering van persoonsgegevens te vragen;
  • Betrokkene heeft het recht op beperking van de verwerking;
  • Betrokkene heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen;
  • Betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken.

De exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klacht:
Indien u van mening bent dat uw privacyrechten worden geschonden hebt u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

Versie van deze privacyverklaring:
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2018. 

 

Reacties zijn gesloten.